koka

 

Ranko Pavlović

 

Ranko Pavlović pripada srednjoj generaciji srpskih duhovnih stvaralaca sa atributima koji ga svrstavaju u sami vrh  srpske knjiže­vnosti.  Rođen je 19. januara 1943. godine u Šnjegotini Gornjoj, kod Teslića. Živi i radi u Banjoj Luci, Republika  Srpska, Bosna i Hercegovina. Svestran je književni stvaralac. Piše pjesme, pripovijetke, romane i dramske tekstove, za odrasle i za djecu. Bavi se eseijstikom, književnom kritikom i uredničkim poslovima. Dugo je  bio novinar, urednik u novinama i rukovodilac u novinskoizda­vačkim kućama, a zatim oko deceniju i po  urednik izdavačke djelatnosti u "Glasu srpskom“ u Banjoj Luci, u to vrijeme najzna­čajnijoj  izdavačkoj kući u Republici Srpskoj i jednoj od najznačaj­nijih na cjelokupnom srpskom govornom području. Prvu  knjigu, zb­i­r­ku pjesama "Nemir sna“, objavio je 1963. godine kao učenik četvrtog razreda srednje  škole.
Do sada je objavio devet zbirki pjesama, jedanaest zbirki pripovjedaka i desetak radio drama za odrasle, zatim trinaest zbirki priča za djecu,  jedan ramona za mlade, dvije slikovnice, desetak tekstova za dječija pozorišta i petnaestak radio igara za djecu.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu objavio je 2004. godine njegova izabrana djela. Zastupljen je u čitankama, lektiri i mnogim antologijama, među kojima i u antologiji srpske poezije dvadesetog vijeka u Poljskoj
Prevođen je na engleski, njemački, ruski, italijanski, holandski, mađarski, rumunski, bugarski, turski, japanski i na jezike svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije.
Nagrađivan je značajnim književnim nagradama, među kojima su "Laza Kostić“, "Petar Kočić“, "Isak Samokovlija“, "Zija Dizdarević“, "Stanko Rakita", "Grigorije Božović", zatim nekoliko puta nagrade za najbolju knjigu godine.

BI­BLI­O­GRA­FI­JA RANKA PAVLOVIĆA
Zbir­ke po­e­zi­je:
  1. Ne­mir sna, «Pa­ra­le­le», Do­boj, 1963.
  2. Da­ma­ri ja­se­no­vač­ki, Na­ci­o­nal­ni park Ko­za­ra, Pri­je­dor, 1987.
  3. Gro­zdo­vi sre­bra, Udru­že­nje knji­žev­nih i li­kov­nih stva­ra­la­ca, Odža­ci, 1991.
  4.Ko­sti i sje­ne, Slo­vo, Ba­nja Lu­ka, 1997.
  5. Ne­be­ski lan, «Ars Li­bri» – Be­o­grad, «Be­sje­da» – Ba­nja Lu­ka, 2001.
  6. Srž, "Rad", Beograd, 2005.
  7. Dama iz Gospodske, "Art-print", Banja Luka, 2006.
  8. Lov, Književna opština Vršac, Vršac, 2007.
Zbir­ke pri­po­vi­je­da­ka:
  1. Pri­če iz Va­ku­fa, «Glas», Ba­nja Lu­ka, 1978.
  2. Blje­sak u ko­šma­ru, «Uni­ver­zal», Tu­zla, 1985.
  3. Čo­vjek u lju­štu­ri, «Glas», Ba­nja Lu­ka, 1988.
  4. Pre­o­bra­ža­ji, «Rad», Be­o­grad, 1997.
  5. Do­dir, «Oslo­bo­đe­nje», Srp­sko Sa­ra­je­vo, 1998.
  6. Žu­ta bje­li­na, «Glas srp­ski» – Ba­nja Lu­ka, «Oslo­bo­đe­nje» – Srp­sko Sa­ra­je­vo, 1998.
  7. Su­bo­te bez Il­ze, Za­du­žbi­na Pe­tar Ko­čić, Ba­nja Lu­ka – Be­o­grad,  2000.
  8. Tra­gač iz kril­ne re­gi­men­te, Udru­že­nje knji­žev­ni­ka Srp­ske – Po­dru­žni­ca Ba­nja Lu­ka, Ba­nja Lu­ka, 2003.
  9. Bio jed­nom je­dan, Knji­žev­na za­dru­ga, Ba­nja Lu­ka, 2003.
10. Bibliotekar i Knjiga, Zavod za udžbenike, Istočno Sarajevo, 2007.
11. (Do)pričano, Udruženje književnika Srpske – Podružnica Banja Luka, Banja Luka, 2007.
12. Trinaest nestrpljivih priča, "Prometej", Novi Sad, 2007.
Ro­ma­ni:
  1. Ško­la ja­ha­nja, «Glas», Ba­nja Lu­ka, 1990. (dru­go iz­da­nje: «Glas srp­ski», Ba­nja Lu­ka, 1997)
  2. Ja­ha­či i osta­li, «Glas srp­ski», Ba­nja Lu­ka, 2001.
  3. Ka­ko uhva­ti­ti lep­ti­ra, «Na­rod­na knji­ga», Be­o­grad, 2002.
Zbir­ke pri­ča za dje­cu:
  1. Baj­ke za li­je­vo uho, «Osvit», Kar­lo­vac, 1985.
  2. Ja­rac u po­zo­ri­štu, «Svje­tlost», Sa­ra­je­vo, 1985.
  3. Či­stač obu­će, «Mla­dost», Za­greb, 1985.
  4. Ku­ća na iz­le­tu, «Glas», Ba­nja Lu­ka, 1988, 1990.
  5. Ku­la Ku­li­na ba­na, «Ve­se­lin Ma­sle­ša», Sa­ra­je­vo, 1988.
  6. Ku­ća na iz­le­tu, iz­bor, «Ve­se­lin Ma­sle­ša» i «Svje­tlost», Sa­ra­je­vo, 1990.
  7. Ste­fan na Mli­ječ­nom pu­tu, Kra­ji­ško dje­či­je po­zo­ri­šte, Ba­nja Lu­ka, 1994.
  8. U ku­ći du­ho­va, «Gri­go­ri­je Bo­žo­vić», Pri­šti­na, 1998.
  9. Voz, ta­ta i no­vi­ne, «Be­sje­da», Ba­nja Lu­ka, 2000.
10. Zlat­no­dol­ske baj­ke, «Rad», Be­o­grad, 2001.
11. Pri­ja­te­lji, «Slo­vo», Ba­nja Lu­ka, 2002.
12. Moć divlje oskoruše, "Bookland", Beograd, 2005.

Pjesme za djecu
Šta jutro doručkuje, Zavod za udžbenike. Istočno sarajevo, 2007.
Sli­kov­ni­ce:
1. Ča­ro­li­je Si­na Sun­ca, «Gra­fo­Mark», Lak­ta­ši, 2001.
2. Ple­me­ni­ti Ha­haj i Stra­šni Hehej, «Gra­fo­Mark», Lak­ta­ši, 2001.
Ro­ma­ni za dje­cu:
Taj­ne Kra­lje­vog Gra­da, "Na­rod­na knji­ga", Be­o­grad, 2004.

Izabrana djela
Pjesme
Pripovijetke
Priče za djecu
"Jahači i ostali" (roman)
Zavod za udžbenike, Istočno Sarajevo, 2004.

O pavloviću su pisali mnogi poznati književni kritičari, a priređujući njegova Izabrana djela i izbore pripovjedaka i priča za djecu opširne i temeljite oglede napisali su prof. dr. Miljko Šindić, prof. dr. Zorica Turjačanin, prof. dr. Bogomir Đukić, prof. dr. Sava Ćelkić, Ranko Risojević, Aco Rakočević i drugi.
U prvom tomu Izabranih djela objavljeno je  više od sto odlomaka književnih kritika više od pedeset autora sa svih prostora bivše Jugoslavije. Prof. dr. Đukić napisao je i objavio knjigu Estetika priče – Ogledi o Ranku Pavloviću.

U knjizi pod naslovom Estetika priče – Ogledi o Ranku Pavloviću, autor Bogomir Đukić o Ranku Pavloviću sljedeće kaže:
"Djelo Ranka Pavlovića bitno je književno – umjetničko, u prvom redu prozno-pripovijedno, no istovremeno, ono je i žanrovski heterogeno i polivalentno, ali i jedna mala riznica različitih strana i slojeva njegovog samosvojnog univerzuma, neponovljivi sklop raznih znanja i iskustava. Takvim djelima s obzirom na složenost i mnogostranost njihove vokacije treba prilaziti karajnje  osjetljivo i pažljivo, i koliko je to moguće  analitički trezveno i razborito…"
"… Ovaj obimni i impozantni a prije svega žanrovski raznoliki opus dakako mora se  posmatrati s različitih aspekata i iz raznih perspektiva – nikako jednosmjerno i uz pomoć jednoznačne interpretacije – i zahtjeva analizu određene  bitno književno-umjetničke usmjerenosti, teorijske, istorijske, poetičke, književno-kritičke, žanrovske i druge, ali i pogled filozofskog, estetičkog, soci­o­loškog, psihološkog, etnološkog, etičkog,  psihopatološkog i brojno drugog aspekta i saznanja. Zato nije nikakvo čudo što su o njemu pisali autori raznih orijentacija, opredjeljenja i struka: pjesnici, pripovjedači, književni kritičari najraznovrsnijih interesovanja i usmjerenja, filozofi, estetičari i drugi pisci.
Pavlović se dakle ogledao u više književno-umjetničkih žanrova i vrsta, no ona vrsta koja se u njegovom dosadašnjem opusu može izdvojiti kao najdominantnija, to je umjetnička pripovijetka, priča, u prvom redu tzv. kratka priča. Upravo ova forma, forma kratke priče je njegov osobeni specijalitet u kojem  je on, na ovim prostorima, takoreći nenadmašan…"

Ranko Pavlović gehört zu der mittleren Generation der serbischen geistigen Schöpfer mit Attributen, die ihn zur Elite der serbischen Literatur zählen. Er ist am 19.01.1943 in Šnjegotina Gornja bei Teslić geboren. Er lebt und arbeitet in Banja Luka, in der Republik Srpska, Bosnien und Herzegowina. Er ist ein allumfassend schaffender Schriftsteller, schreibt Gedichte, Novellen, Romane und Dramen, für Erwachsene und Kinder. Ranko Pavlović beschäftigt sich mit Essays, Literaturkritik und arbeitet als Redakteur. Eine lange Zeit war er als Journalist und Zeitungsredakteur tätig, außerdem anderthalb Jahrzehnte als Redakteur in einem der bedeutendsten Verlage in der Republik Srpska und des gesamten serbischen Sprachgebietes. Sein erstes Buch, die Gedichtsammlung "Die Unruhe des Traumes" hat er 1963 veröffentlicht – als Schüler der vierten Klasse des Gymnasiums. 

Bisher hat er drei Romane und neun Gedichtbände veröffentlicht, elf Novellensammlungen und an die zehn Radiodramen für Erwachsene, dreizehn Geschichtensammlungen für Kinder, einen Jugendroman, zwei Bilderbücher, zehn Texte für Kindertheater und fünfzehn Radiospiele für Kinder.

Der Verlag für Lehrwerke und Lehrmittel in Ost-Sarajewo hat im Jahre 2004 seine ausgewählten Werke veröffentlicht. Er ist in Lesebüchern, der Pflichtlektüre und vielen Anthologien vertreten, unter anderem auch in der Anthologie der serbischen Poesie des zwanzigsten Jahrhunderts in Polen.

Seine Werke wurden ins Englische, Deutsche [lediglich 2 Gedichte], Russische, Italienische, Niederländische, Ungarische, Rumänische, Bulgarische, Türkische, Japanische und in die Sprachen aller Völker und Minderheiten des  ehemaligen Jugoslawiens übersetzt. Ihm wurden bedeutende Literaturpreise verliehen, unter anderem folgende "Laza Kostić", "Petar Kočić", "Isak Samokovlija", "Zija Dizdarević", "Stanko Rakita", "Grigorije Božović", und mehrmals hat er den Preis für das beste Buch des Jahres gewonnen.
Über Ranko Pavlović haben viele bekannte Literaturkritiker geschrieben. Bei der Herausgabe seiner ausgewählten Werke und ausgewählten Novellen und Geschichten für Kinder haben Prof. Dr. Miljko Šindić, Prof. Dr. Zorica Turjačanin, Prof. Dr. Bogomir Djukić, Prof. Dr. Sava Ćelkić, Ranko Risojević, Aco Rakočević und andere umfangreiche und detaillierte Beiträge geschrieben.

In dem ersten Band der ausgewählten Werke wurden mehr als hundert Ausschnitte aus Literaturkritiken von mehr als fünfzig Autoren aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien veröffentlicht. Prof. Dr. Djukić hat das Buch "Ästhetik der Geschichte – Beiträge über Ranko Pavlović" geschrieben und veröffentlicht.

Im Buch Ästhetik der Geschichte – Beiträge über Ranko Pavlović  sagt der Autor Bogomir Djukić Folgendes über Ranko Pavlović:

"Das Werk von Ranko Pavlović ist bedeutend literarisch-künstlerisch, in erster Linie erzählerisch-prosaisch, aber gleichzeitig ist es gattungsmäßig heterogen und polyvalent,  auch eine kleine Schatztruhe von unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Schichten seines authentischen Universums, eine unwiederholbare Zusammensetzung von unterschiedlichem Wissen und Erfahrungen. Solche Werke muß man, aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität ihrer Vokation, äußerst aufmerksam und sensibel behandeln, und soweit möglich, analytisch nüchtern und vernünftig…"
"… Dieses allumfassende und imposante, vor allem gattungsmäßig unterschiedliche Opus muß von unterschiedlichen Aspekten her und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden – keinesfalls einseitig und mittels einer eindeutigen Interpretation – es erfordert eine Analyse der literarisch-künstlerischen Richtilinie, der theoretischen, geschichtlichen, poetischen, literarisch-kritischen, gattungsmäßigen u.a. aber auch die Betrachtungsweise der filosofischen, ästhetischen, soziologischen, psychologischen, ethnologischen, ethischen, psychopathologischen und anderer Aspekte und Erkenntnisse. Daher ist es kein Wunder, dass über ihn Autoren unterschiedlicher Orientierungen, Bestimmungen und Branchen geschrieben haben: Dichter, Prosaisten, Literaturtheoretiker der unterschiedlichsten Interessen, Filosofen, Ästhetiker und andere Schriftsteller.

Pavlović hat sich also in mehreren literisch-künstlerischen Gattungen versucht, aber die Gattung, die als Dominante in seinem bisherigen Opus hervorzuheben ist, ist die künstlerische Erzählung, vor allem die Kurzgeschichte. Gerade diese Form, die Form der Kurzgeschichte, ist seine persönliche Spezialität und darin ist er auf diesem Gebiet unschlagbar…"

Ratko Lukenić  [KoKa-Augsburg dankt ihm für diesen Beitrag!]
Das Bild zeigt Lukenić und Pavlović (rechts) bei einer Buchvorstellung.

 

bluete